Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TRADEBAL s. r. o.


1. Základní ustanovení
Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde na jedné straně je společnost TRADEBAL s. r. o., IČ 54 233 593 se sídlem Rozkvět 2061/128, 017 01 Považská Bystrica, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, Oddíl: Sro, Vložka číslo 42812/R jako straně prodávající (dále jen „prodávající“) a kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.svarsi.sk v sekci „Kontakt“.
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i souvisejícími předpisy.

Podnikatelům se rozumí:
• osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
• osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
• osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČ), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. čj. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími předpisy. V případě jakýchkoli rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
Kupující zakoupením zboží na prodejně nebo podáním objednávky přes internetový obchod potvrzuje, že měl možnost řádně se seznámit s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří „Reklamační řád“ a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají kupujícímu žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuto jinak.

1. Kupní smlouva
2. Uzavření kupní smlouvy
Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit jen na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod VI. Objednávání.

Je-li kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslána objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně deseti let od konce roku, ve kterém byla uzavřena a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zřejmé z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Jsou-li kupujícím-spotřebitelem objednávané služby, pak tímto vyslovuje souhlas s tím, aby mu byly poskytnuty před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.


3. Dodání předmětu koupě
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Rovněž se toto pravidlo použije v případě zakoupení licence či služby.

Prodávající kupujícímu předá věc, i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost předat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li prodávající věc odeslat, předá věc kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající předá kupujícímu - spotřebiteli až, když mu věc předá dopravce.

Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v dojídaném množství, jakosti a provedení.

Není-li sjednáno, jak má být věc zabalena, prodávající věc zabalí podle zvyklostí; nejsou-li zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem pořídí prodávající věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování, si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží s celkovou hodnotu přesahující 2.000,- Kč včetně DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny . Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající provede expedování zboží v souladu s požadavky kupujícího stanovenými v objednávce.

1. Bezpečnost a ochrana informací
Při zpracovávání osobních údajů prodávající postupuje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES a zákona č. 1/2006. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů v aktuálně účinném znění.
Podrobné informace o tom, jak prodávající shromažďuje, zpracovává a chrání osobní údaje kupujících jsou upraveny v dokumentu Podmínky zpracování osobních údajů, který je přístupný na jednotlivých portálech prodávajícího.
Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícím vytvořenou z blokované IP adresy v případě, že je tato IP adresa na tzv. blackliste. V případě problémů s objednávkou může kupující kontaktovat prodávajícího e-mailem na adresu info@svarsi.cz nebo telefonicky +421 948 072 919.

III. Provozní doba
Objednávky přes internet:
automatické potvrzení objednávky: Pondělí – Neděle: 00-24h
zákaznický servis: Pondělí – Pátek: 07:30-16:00h

Prodejna:
Pondělí - Pátek: 07:30-16:00h
V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.
O provozní době ve dnech připadajících na státní svátky budou zákazníci informováni na www.svarsi.sk.

1. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. Na prodejně a v on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravu, dobírku a náklady za komunikační prostředky na dálku, které jsou uvedeny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výška se odvíjí od volby Kupujícího.
Akciové ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za kterou předmětné zboží/službu/licenci ZVARSI.SK nabízel bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na jejím provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

1. Objednávání
Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době nákupu/objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením nákupu/objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena na cenovce nebo v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat lze následujícími způsoby:
• prostřednictvím internetového obchodu ZVARSI.SK
Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí ve druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému prodávajícího.

Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o této skutečnosti a má právo na odstoupení od smlouvy.
Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude kupující informován.
Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.
Kupující obdrží plnění za cenu platnou v době objednání.

1. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel
Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen na prodejnu nebo odeslán dopis nebo zápis na jiném trvanlivém nosiči (e-mail) o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující iv případě, že si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
ZVARSI.CZ
Dlhá 89/89
010 09 Žilina

Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Zboží by mělo kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně sjednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
1. a) o poskytnutí služby, pokud bylo její poskytování zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby ,
2. b) prodeji zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
3. c) prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
4. d) prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
5. e) prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
6. f) prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
7. g) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
8. h) prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
9. i) prodeji periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
10. j) o poskytnutí ubytovacích služeb pro jiný než účel bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
11. k) o poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.


Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.
Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.
Kupující bere na vědomí, že odstoupí-li od smlouvy, bude nést náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva ztrácí účinnost a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is jím související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit spotřebiteli tyto platby až do doby, než mu není doručeno zboží, ohledně kterého spotřebitel odstupuje od smlouvy, resp. dokud mu spotřebitel neprokáže odeslání tohoto zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaké použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.
Prodávající upozorňuje, že v případě, že bude zboží, u kterého spotřebitel odstoupil od kupní smlouvy vráceno poškozené, nadměrně opotřebené, neúplné, bez průvodní dokumentace (originální doklad o koupi, záruční list, návod k použití apod.), případně bez dárků poskytnutých se zbožím, prodávající si bude takto vzniklou škodu uplatňovat vůči spotřebiteli, a to případně i soudní cestou prostřednictvím právního zástupce. Prodávající upozorňuje, že před každým odesláním zboží provádí a dokumentuje úplnost a neporušenost zboží.


Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Z důvodu ochrany práv kupujícího, je-li kupujícím právnická osoba a bude požadovat vrácení peněz prostřednictvím proplacení dobropisu, bude příslušná částka vyplacena na účet pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tzn. statutárnímu orgánu nebo osobě, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
1. platba na prodejně v hotovosti nebo kartou (platební terminal)
2. platba předem bankovním převodem,
3. platba přes internetové rozhraní banky (platební kartou on-line),
4. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
5. platba na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele při splnění podmínek),
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

VIII. Fakturace
Předfaktura neslouží jako daňový doklad. Při koupi zboží na prodejně obdržíte fakturu spolu s potvrzením o úhradě nebo pokladní doklad. Při objednávce přes E-shop fakturu odesíláme elektronicky do 14 dnů od přijetí platby. Faktura je k dispozici ke stažení ve formátu PDF v textu e-mailu, který informuje o přijetí platby za zboží.

1. Dodací podmínky
Zasílání přepravní službou - ČR a SR:
Zboží lze kupujícímu zaslat přepravní službou. Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabídnuty dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb as ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému ZVARSI.SK nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). V případě zjištění existence poškození zásilky je kupující povinen se zástupcem dopravce vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození. Na základě takto pořízeného záznamu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží, které není ve shodě s kupní smlouvou, odmítnout převzít zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího. Pokud kupující zjistí poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, nároky z reklamních vad mu budou přiznány, jen prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@svarsi.cz nebo telefonicky na tel. čj. +421 948 072 919, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


1. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.
1. Sdílení emailových adres kvůli dotazníku spokojenosti
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 ods. 3 zákona č . 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů za účelem zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
XII. Mimosoudní řešení sporů
1. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního (mimosoudního) řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Tím není dotčena možnost spotřebitele obrátit se na soud.
2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská obchodní inspekce: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, kterou lze za uvedeným účelem kontaktovat na dané adrese případně elektronicky na tn@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje lze využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
3. Evropské spotřebitelské centrum Slovenská republika, se sídlem Mlynské nivy 4924, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://esc-sr.sk/je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on - line ao změně nařízení ( ES ) č . 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti

příslušný Okresní úřad odbor živnostenského podnikání. Slovenská obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění nehorších předpisů .


XIII. Závěrečná ustanovení
Podle zákona 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.
Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.
Odkaz na platformu alternativního řešení spotřebitelských sporů, jejímž prostřednictvím může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů najde zde.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 9.3.2023 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Změna VOP se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou VOP bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.


Poslední aktualizace 1.1.2024