Reklamační řád

PRÁVO K UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kupující má právo reklamace. Pro správné posouzení je nutné, aby bylo reklamované zboží čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupující je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel, rovněž podmínky stanovené pro používání zboží v záručním listu nebo v návodu k použití, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností.

MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Reklamaci lze uplatnit na prodejně SVARSI.CZ, P. O. Hviezdoslava 723/50, 010 01 Žilina nebo písemnou formou e-mailem, poštou na adresu TRADEBAL s. r. o., P. O. Hviezdoslava 723/50, 010 01 Žilina nebo telefonicky: +421 948 072 919. Reklamované zboží lze přinést na prodejnu nebo zaslat na uvedenou adresu Českou poštou nebo přes Packetu (aplikace: https://www.packetask /odeslání). Zboží doporučujeme pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme. Součástí reklamace musí být písemný popis vad, které jsou předmětem reklamace a doklad o koupi zboží nebo záruční list. K uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačuje jeden z uvedených dokladů. Součástí reklamace musí být také kontaktní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, e mail, telefonický kontakt a IBAN. Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:
1. a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,
2. b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu;
Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění práv z odpovědnosti za vady.


POSTUP VÝMĚNY PRODUKTU
Pokud Vám produkt nevyhovuje, rádi jej od Vás bezplatně vyzvedneme. Po oznámení reklamace na zákaznické lince Vám od přepravní společnosti objednáme vyzvednutí zboží, které proběhne do dvou pracovních dnů. Po vrácení balíku bude podle přiloženého formuláře provedena finanční náhrada. Na jiný produkt je třeba vytvořit novou objednávku. Tato forma reklamace je možná jen na zakoupené produkty a neplatí pro dárkové položky.
POSTUP REKLAMACE PRODUKTU
Chcete-li produkt vrátit, je možné jej nepoškozený přinést na prodejnu ZVARSI.SK, P. O. Hviezdoslava 723/50, 010 01 Žilina nebo zaslat na stejnou adresu do 14 dnů zpět.
Do obsahu balíčku vložte tento reklamační formulář. Po převzetí balíčku, čím dříve provedeme finanční náhradu.

ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti obecně požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované nebo očekávané, že odpovídá požadavkům, právním předpisům, je v určeném množství, a odpovídá účelu, který prodávající při použití věci uvádí nebo, pro který se věc obvykle používá. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na zboží po převzetí (zakoupení) zboží v záruční době.

Prodávající neodpovídá za vady pokud:
• si kupující vadu způsobil sám,
• kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl a byla mu na zboží z tohoto důvodu poskytnuta sleva,
• jde-li o zjevné vady zboží a kupující tyto vady nevytkl při přebírání zboží,
• reklamace odporuje povaze zboží, zejména uplynutí doby trvanlivosti zboží, pro které byla poskytnuta sleva s ceny zboží,
• které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží, jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo které vznikly po uplynutí doby životnosti zboží,
• způsobené neoprávněným zásahem kupujícího nebo jiné osoby na zboží, nebo jeho součást,
• jde o vady zboží ve formě dárků, které kupující obdržel bezplatně.

O přijaté reklamaci se kupujícímu vystaví reklamační list s uvedením data, kdy byla reklamace přijata, jaké zboží je reklamováno, kdy a kde bylo zboží zakoupeno, o jakou vadu se jedná a cenu, za jakou bylo zboží zakoupeno. Toto potvrzení Prodávající neprodleně zašle kupujícímu na e mail nebo adresu uvedenou kupujícím v oznámení o uplatnění reklamace. Nelze-li reklamační list doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s potvrzením o vyřízení reklamace.
Pokud kupující reklamuje vadu zboží, prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později, vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud však k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím.

LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACÍ
Prodávající odpovídá za vady zboží po dobu 24 měsíců od převzetí věci kupujícím, pokud na zboží, jeho obalu nebo v záručním listě není uvedena záruční doba delší. Pokud jde o použitou věc, záruční doba je 12 měsíců. Záruční doba se nevztahuje na zboží podléhající rychlé zkáze. U zboží podléhajícího rychlé zkáze je spotřebitel povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady nejpozději následující den po převzetí zboží, jinak práva zanikají. Je-li reklamace vyřízena opravou, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění reklamace

do dne, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy si zboží převzít, a to iv případě, že tak neučinil. Pokud je reklamace vyřízena výměnou zboží za zboží nové, běží nová záruční doba ode dne, kdy bylo zboží předáno, resp. zaslán kupujícímu. Není-li reklamace vadného zboží uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká. Kupující bude po vyřízení reklamace informován osobně, telefonicky nebo e-mailem.
O vyřízení reklamace vydá prodávající písemné potvrzení, které obsahuje údaje spotřebitele, datum, kdy byla reklamace přijata, jaké zboží bylo reklamováno, kdy a kde bylo zboží zakoupeno, popis vady, datum vyřízení reklamace a způsob vyřízení reklamace:
• v případě uznání opodstatněnosti reklamace a vyřízení reklamace výměnou vadného zboží za bezvadné zboží, nebo opravou zboží, zašle prodávající potvrzení o vyřízení reklamace spotřebiteli spolu s novým zbožím nebo opraveným zbožím na adresu spotřebitele uvedenou v oznámení o uplatnění reklamace;
• v ostatních případech zašle prodávající oznámení o vyřízení reklamace na e mail Spotřebitele uvedený v oznámení o uplatnění reklamace nebo písemně poštou.

PRÁVA SPOTŘEBITELE
U vad zboží, které spotřebitel v průběhu záruční doby uplatní, má právo u odstranitelných vad, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit chybnou věc za bezvadnou. U vad, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání věci, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Je-li vada odstranitelná, avšak pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad, nemůže spotřebitel věc řádně užívat, má právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit má kupující i při opravě vadného zboží po lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace. Jde-li o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo použitá věc má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
V případě, že se po vyřízení reklamace nepodařilo doručit zboží kupujícímu, je prodávající oprávněn toto zboží dále prodat. Pokud po uskutečnění tohoto postupu ze strany prodávajícího kupující vyzve prodávajícího k vydání zboží, prodávající kupujícímu uhradí částku, za kterou toto zboží prodal, po odečtení přiměřených nákladů spojených se skladováním a prodejem zboží.


ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
Podle zákona 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Návrh podává spotřebitel příslušnému subjektu alternativního řešení sporů; možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Cílem tohoto zákona je vytvoření nové možnosti pro spotřebitele řešit svůj spor s prodávajícím rychle, efektivně, méně formálně a především bezplatně, resp. jen s minimálními náklady. Jedná se o dosažení smírného řešení, resp. dohody mezi spotřebitelem a prodávajícím o vyřešení sporu, která se po souhlasu obou stran s jejím zněním stává závazným právním podkladem.
Orgánem alternativního řešení sporů ze zákona jsou Úřad pro regulaci síťových odvětví, Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb a Slovenská obchodní inspekce. Slovenská obchodní inspekce je navíc v postavení tvz. reziduálního subjektu, což znamená, že bude oprávněna řešit i takové spory, u nichž není určena kompetence jiných orgánů, kromě sporů vyplývajících ze smluv o poskytování finančních služeb.
V případě přeshraničního sporu má spotřebitel právo obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které mu poskytne adresu pro doručování, elektronickou adresu nebo telefonický kontakt na subjekt alternativního řešení sporů, který je příslušný k řešení jeho sporu.
Seznam subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů: Česká obchodní inspekce, Úřad pro regulaci síťových odvětví, Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb, Společnost ochrany spotřebitelů (S.O.S) Poprad, Bankovní ombudsman Slovenské bankovní asociace. Seznam subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů: lze nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR: http://www.mhsr.sk
Odkaz na platformu alternativního řešení spotřebitelských sporů, jejímž prostřednictvím může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů:
http://www.soi.sk/sk/Alternativně-řešení-spotřebitelských-sporů.soi

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.


Poslední aktualizace 1.1.2024